Skräddarsydd kompetensutveckling

Talarförmedling och personlig service

Allt fler vill ha utbildning förlagd till den egna arbetsplatsen för en hel grupp av arbetsledare, chefer eller annan personal vid samma tillfälle. Vi på Spiran har i 25 års tid förmedlat skräddarsydd kompetensutveckling inom olika områden till organisationer och företag. Vi förmedlar kontakt med bra föreläsare. Du får ett spännande inslag i din konferens i form av bra föreläsare och kursledare. Boka en kursledare för hela konferensen eller en föreläsare för en del av den.

Vi förmedlar kontakt med bra föreläsare - oavsett om det gäller en utlandsresa, en resa till en kursgård, eller en kurs på din arbetsplats. Våra föreläsare håller hög kvalitet såväl när det gäller kunskap som pedagogik tillför din konferens spännande mervärden inom skilda områden, t.ex. presentationsteknik, ledarskap, teamutveckling, etik, juridik eller att skriva i tjänsten.  Vi har många olika föreläsare att föreslå utifrån era behov och önskemål. Samtliga kurser i vår kurskalender kan genomföras skräddarsytt. Utöver dessa kan vi även erbjuda utbildningar inom följande områden.

Kurser på beställning

Att utveckla kreativitet och arbetsglädje En utbildning för alla som vill lära sig mer om vad som krävs för att uppnå ett fungerande samarbete mellan medarbetare. Vi går bl a igenom vikten av att arbeta utifrån gemensam värdegrund, vikten av att uttrycka omtanke om andra och hur du kan vara ett bra stöd i problemsituationer. Aktivt ledarskap För dig som arbetar med coachning och arbetsledning har Spiran kursen Aktivt ledarskap som ger dig verktyg och medel att förbättra arbetstillfredställesle och resultat. Att arbeta inom skola och förskola - möjligheter och utmaningar Möten med barn, föräldrar och kollegor ingår i det vardagliga arbetet och alla olika möten har sina specifika möjligheter och svårigheter. Utbildningen fokuserar på möjligheter och utmaningar med fokus på samtalet. Den omfattar i grundutförandet två heldagar med några veckors mellanrum. Att hantera nödvändiga konflikter För alla som kommer i kontakt med förändringar i arbetslivet och vill lära mer om vad som krävs för att uppnå ett fungerande samarbete mellan medarbetare. Att leda när det oväntade händer Medieträning och kriskommunikation. Du får lära dig att "föra in" ditt budskap och inte bara "föra ut" det. Utbildningen ger dig också konkreta kunskaper om hur du presenterar mål, strategier och kärnvärden och hur du bäst hanterar olika kommunikationssituationer. Utbildningen omfattar en heldag. Att vara anställd i en politiskt styrd organisation Utbildningen omfattar en halvdag och vänder sig till alla som vill veta mer om förhållandet mellan politiker och anställda och hur man får till ett respektfullt samarbete. Värdegrundsfrågor behandlas med utgångspunkt från konflikter som kan uppstå i det dagliga arbetet. AXET modellen Ett verktyg för samverkan Samhälle-Barn och Ungdom Vi vänder oss till dig som arbetar med barn och ungdomar inom olika verksamheter som skola,förskola, socialtjänst,fritidsverksamhet och polis. Spiran Kompetensutveckling och Socialekologiskt forum introducerar ett arbetssätt som är praktiskt användbart på hemmaplan i arbetet med barn och ungdomar och deras nätverk. Axet modellen har verktygen för att hitta samarbetsvägar som sparar både möda och pengar. Det krävs en hel by för att fostra ett barn - konferensen visar på möjligheter och utmaningar med samverkan. Bemötandeguiden - Tillgänglighet En vägledning i mötet med personer med funktionsnedsättningar för alla som i sitt dagliga arbete möter besökare och som vill lära sig mer om hur personer med funktionshinder bör bemötas.Utbildningen genomförs i samarbete med Örebro läns museum. Bra beslutsunderlag Kursen syftar till att ge en god kunskap om hur man hämtar och bearbetar material till analyser och beslutsunderlag som är av central betydelse för den egna verkamheten. Målsättningen med kursen är att utveckla utredningskompetensen för dig som har i uppdrag att ta fram underlag till beslut där din verksamhet också jämförs med andra liknade verksamheter. Bättre arbetsmiljö Bättre arbetsmiljö för ökad lönsamhet och arbetsglädje. Teori, träning, erfarenhetsutbyte och verktyg. En tvådagsutbildning som vänder sig till chefer och arbetsledare, projektdeltagare, gruppledare, HR-personal och fackliga företrädare. Utbildningen genomförs under två fristående dagar med några veckors mellanrum eller enligt önskemål. Coachande ledarskap Coachande ledarskap är ett verktyg för dig som vill stärka och utveckla dina medarbetare till deras fulla potential. Att utveckla dina medarbetare till att bli mer motiverade, proaktiva samt få ett ökat självförtroende genom att coacha. Att frigöra din egen tid för att arbeta mer strategiskt. Corporate Storytelling med Matts Heijbel Corporate Storytelling handlar om att söka finna och dramaturgiskt förpacka företagets eller organisationens egna berättelser om sig själv, sina kunder och sin verksamhet. Det är ett effektivt och roligt sätt att arbeta. Tekniken kan användas både i ledarskap, sälj och marknadsföring. Matts Heijbel är konsult, journalist och författare med socialantropologisk bakgrund. Han är landets mest erfarne på området. De hemliga barnen En grundutbildning för personal inom förskola och skola, socialtjänst och andra som vill veta mer om barn som lever i missbruksfamiljer eller under andra svåra förhållanden.. En energiinjektion för lärare En energiinjektion för lärare - världens viktigaste ledare. En föreläsning som syftar till att stärka dig själv i lärarrollen och att utveckla din förmåga att behålla ditt inre lugn i krävande situationer. Genomförs hos dig för arbetslag eller för hela skolan. Etik och moral En eftermiddag om etisk arbetsmiljö och moralisk stress som du inte får missa. Föreläsaren Håkan Thorsén, Örebro universitet, fängslar sina åhörare och är en mästare på att använda praktiska exempel. Etiska dilemman i vård och omvårdnad En halvdag för vårdpersonal inom alla yrkeskategorier. Från det att vi föds lär vi oss successivt att skilja rätt från fel. Ändå kan vi hamna i situationer där vi ställs inför ett moraliskt dilemma, där rätt och fel inte längre är självklart. I teorin kan mycket te sig välordnat och förutsägbart. I vardagen är det oftast mer kaotiskt och oförutsägbart. Att arbeta med människor som är sjuka, som är i kris eller som på annat sätt är beroende av hjälp ställer höga krav på vårdpersonalens omdöme. Deckarförfattaren och sjuksköterskan Anna Jansson och statsvetaren Agneta Blom håller i utbildnngen under eftermiddagen. Företagsanpassad utbildning i konflikthantering Målet är att stärka medarbetarnas kompetens och självförtroende i ämnet konflikthantering för att de ska kunna agera säkert gentemot kunder och internt gentemot medarbetare. Förhandlingsteknik grundkurs I denna tvådagars intensivkurs kommer du att få verktyg som gör att du kommer att ha en glasklar taktik, budgivning och strategi i dina förhandlingar. Detta är en kurs för dig som i din yrkesroll ska förhandla på ett professionellt, smidigt och målmedvetet sätt. Förnyelse genom personlig utveckling Målet med utbildningen är att få insikt om sig själv och andra och att leda sig själv mot de mål man vill uppnå i livet. Genusmedveten pedagogik i förskola och skola Sverige rasar i PISA-mätningen. Vad har det med jämställdhet att göra? Utbildningen vänder sig till rektorer, förskolechefer och medarbetare inom skola, förskola eller motsvarande verksamhet. Innehållet i utbildningen fokuserar på pedagogiska processer dvs. olika former av påverkansprocesser i utbildning, specifikt i förskolan och skolan. Frågor som hur vi i vår verksamhet kan göra någon typ av förändring med avseende på genus eller jämställdhet i vår skolklass eller barngrupp diskuteras. Hitta medarbetarnas styrkor Live Talk Show med Dr John, John Steinberg Interaktiva föreläsningar som avser att engagera och aktivera publiken på ett nytt sätt. Formen är live s.k. styrkeintervjuer på scen som leds av John Steinberg. Syftet är att sätta ord på en styrka som medarbetaren har och som bidrar till goda resultat. Hälsa och lärande En halvdag eller kväll om hur man skapar goda förutsättningar för inlärning. Vi visar på praktiska exempel från St.Mellösa skola utanför Örebro som i flera år arbetat medvetet med att skapa den hälsosamma skolan. Man har långsiktigt och framgångsrikt arbetat fram en bred hälsomedvetenhet hos elever, personal och även föräldrar. Individuell Retorikcoaching För dig som har en viktig presentation framför dig och vill vässa och värma budskapet. Du får personlig och individuell coachning och vi lär dig tillämpa retoriska metoder som gör att du kan få fram ditt budskap med kraft och göra minnesvärda formuleringar. Integration och mångfald En utbildningsdag med Håkan Thorsén, docent vid Örebro universitet, Harbi Abdillahi Amir, statsvetare och Chero Ahmad, pedagog. Detta utbildningstillfälle fokuserar på kulturmöten. Utbildningen vänder sig till alla som vill granska sina egna förutsättningar för att möta minoritetskulturer, människor med annan etnisk bakgrund och som känner behov av att utveckla sin professionalism i mötet. Jobb med mening Corporate Storytelling ger ett spännande avstamp i personal- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Corporate Storytelling innebär att vi tar tillvara, förmedlar och levandegör goda självupplevda berättelser ur vardagen. Vi dokumenterar berättelser som finns hos alla och som förmedlar de mjuka, känslomässiga upplevelser vi alla är beredda att ta till oss och som stärker en positiv värdegrund som vi minns och som blir vägledande för oss i att göra positiva val. Klagomålshantering och missnöjda kunder En utbildning i att möta och hantera besvärliga samtalssituationer. Utbildningen vänder sig till alla som har kundkontakt och tar emot klagomål i någon form. I vårt samhälle upplever många generellt att irritation ökar och människor i mindre utsträckning drar sig för att överreagera gentemot personer i offentlig position som t.ex. receptionister, kundservicemedarbetare och säljare. Klimatsmart vegetarisk mat med örter & kryddor Inspiration och kompetensutveckling för kostpersonal och alla andra som är intresserade av vegetarisk mat och örter/kryddor. Medvetenheten om att äta klimatsmart, hälsosam, vegetarisk och nyttig mat ökar. Kursen syftar till att öka kunskapen om och inspirera till att laga god, spännande och hälsosam vegetarisk kost. Kom inte och säg att du är gammal! En föreläsning med Mats Peterson som under 20 år arbetat med förändringsprocesser på svenska företag och organisationer inom området hälsovård. Föreläsningen ger kunskap om och ökad förståelse för hur kroppen fungerar, hur olika vanor påverkar och hur små förändringar ger positiva effekter på ens liv. Krishantering och svåra samtal Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete måste ta itu med svåra samtal, kunna bemöta människor i kris, samt kunna hantera sina egna reaktioner. Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna planera, strukturera och genomföra svåra samtal i arbetslivet. Kundservice och bemötande Att lyssna, förstå och kunna agera. Utbildningen vänder sig till anställda som har externa kontakter i vardagen. Hur kan vi ge service snabbt, effektivt och välinformerat? Kurser för nyvalda med politiska uppdrag Utbildning för nyvalda med politiska uppdrag. Kurser även för dig som varit med ett tag. Kurserna kan hållas i din kommun och utformas utifrån era önskemål och behov. Ledarskap och mångfald Utbildningen omfattar i grundutförande två dagar med några veckors mellanrum. Den vänder sig till alla som arbetar i organisationer som är kvinno- eller mansdominerade och kännetecknas av att människor med olika kulturell bakgrund arbetar tillsammans och som vill få tillfälle till reflektion och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra. Under kursen presenterar vi koncept och metoder som belyser och ökar medvetenheten om ledarskapets möjligheter och utmaningar. Ledarskola med jämställdhetsperspektiv Spiran Kompetensutveckling har tillsammans med Social Välfärd i Örebro kommun utvecklat en ledarskola med jämställdhetsperspektiv för första linjens chefer. Utbildningen genomfördes under 2006 och omfattar 18 kursdagar samt nätverksträffar som genomfördes under 2007. utbildningen har arbetats fram med stöd av Växtkraft Mål 3. Ledarskolan ingår nu i vårt öppna kursutbud och omfattar tolv utbildningsdagar samt fyra nätverksträffar. Marknadsföring för små företag Vi kommer att under kursdagarna arbeta med strategisk utvecklingsplan/affärsplan, att vända sig till olika målgrupper, segmentering. Teori och praktik blandas och varje företag arbetar mot sitt eget företags förutsättningar. Medarbetarsamtal Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna planera, strukturera och genomföra medarbetarsamtal. De ska också känna säkerhet i en kommunikation som är anpassad till den enskilda medarbetaren. Medarbetaren ska efter medarbetarsamtalet få ökad motivation och arbetsglädje. Media - Att möta pressen i med och motgång Hur når jag ut med mitt budskap i media? Hur gör jag när jag blir uppringd? Hur gör jag om jag ska bli intervjuad? I denna kurs får du lära dig möta media. Du får lära dig hur du bäst kan förbereda dig och hur du hanterar mediakontakter i skarpt läge. Meningsfulla möten Vi tar utgångspunkt i den praktiska vardagen och varje kursdeltagares erfarenheter och kompetens är en betydelsefull faktor under kursen. Utbildningen kommer att fokusera på mötesarenor som t.ex. arbetsplatsträffar. Hur kan dessa forum tas tillvara i syfte att skapa delaktighet och därmed främja verksamhetens måluppfyllelse. Mindfulness En utbildning för motivation och arbetsglädje i liv och arbete. För dig som vill hitta ett verktyg för att hantera stress i vardagen. Motivation och arbetsglädje i förändringstider En utbildning för dig som vill utvecklas i jobbet och må bra och hitta vägar att stärka och utveckla självkänslan för egen del och för att bättre kunna samspela med andra. Mötesteknik Deltagarna ska aktivt kunna delta i kommunala nämndsammanträden, känna till sina rättigheter och skyldigheter och relevant sammanträdesteknik. Nämndutbildning för ordförande/vice ordförande En utbildning för ordförande / vice ordförande i nämnder och styrelser som vill bli säkrare i sin roll. Utbildningen ger kunskap om regelverk och om vad som förväntas gentemot nämnden, förvaltningen och gruppen. När såg du dig själv i spegeln sist och log? Varför är hela vår väld så problemorienterad när vi mår så mycket bättre av att vara lösningsfokuserade? Varför har vi så svårt att vara raka och ärliga i kommunikationen - inte minst med oss själva? Om alkohol och droger i arbetslivet Vi säger väl inget till chefen om det här... Genom att införa en genomtänkt åtgärdskedja kan vi väsentligt höja säkerheten och nykterheten på arbetsplatsen. Pedagogiskt ledarskap Som pedagog är du ledare och du själv är ditt viktigaste arbetsverktyg. Du kommunicerar alltid ditt budskap med hela dig och andra tolkar - hela dig. Om kropp, röst och ord samarbetar på ett effektivt sätt är chansen större att du når fram till dina lyssnare och risken mindre att bli missförstådd. Pengar i mitt liv - mitt förhållande till pengar Mitt förhållande till pengar och spel - varifrån kommer det och hur vill jag ha det i framtiden? Seminariet vänder sig till alla som funderar över egna och andras ställningstaganden och förhållanden i ekonomiska frågor. Personlig utveckling genom systematisk träning Vänder sig till alla som vill arbeta med utveckling och relationer. Positiva måltider för äldre En utbildning för att stimulera personalen inom äldrevården att skapa attraktiva måltidssituationer för de äldre, en viktig del av livskvaliteten En av de sista njutningarna i livet. Det är viktigt att erbjuda postitiva måltidsupplevelser för de äldre. Praktiskt hälsoarbete i ledarrollen Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller arbetsledare och vill arbeta förebyggande med att råda bot på stressande miljöer och funderar över hur man kan hitta verktygen. Professionellt Förhållningssätt i bemötande och service Det här är en utbildningsdag för er som vill utveckla er service och bli ännu bättre i samspelet med andra, såväl internt som mot era kunder. Inför utbildningsdagen skickas ett test, Service F, till varje enskild deltagare. Utbildningen genomförs för grupper på tid och plats enligt överenskommelse. Projektarbete En utbildning för dig som vill komma vidare i din yreksroll. Målet med denna utbildning är att den skall ge en bred och praktiskt inriktad kunskap. Utbildningen omfattar tolv utbildningsdagar med projektinriktat arbete samt muntliga och skriftliga presentationer oavsett bransch.En utbildning för dig som vill kunna driva frågor och få saker att hända med kreativ samverkan. Projektledning Hur blir man en kreativ projektledare? Utbildningen vänder sig till alla som är eller ska bli projektledare med många olika intressenter, värdegrunder och drivkrafter där målet är att identifiera en gemensam målbild och arbetssätt i god samtalston. Utbildningen passar lika bra för offentlig som för privat verksamhet och är också mycket lämplig i projekt där både det privata och det offentliga samvekar. Retorik för lärare Bättre föräldramöten, bättre personalmöten. Hur får du föräldrar att lyssna till dig? Hur genomför du ett föräldramöte på ett proffsigt och intressant sätt? Retorik för säljare Alla människor kan sälja men det gäller att veta hur. Att kommunicera genom det talade ordet är det mest spännande - och effektiva - sättet att nå andra människor. Det gäller bara att veta hur du ska göra. Retorik i arbetslivet Kursen är speciellt inriktad på att lära ut de grundläggande färdigheterna och ger dig en bred grund av kunskaper att stå på inför dina kommande presentationer. Grundtanken är att du ska få största möjliga utbyte och inspiration till dina framtida presentationer. Samtalsmetodik En utbildning för dig som vill kunna föra ett professionellt samtal enskilt och i en grupp. En utbildning för ledare på olika nivåer, HR-personal och andra som har nytta av samtalsmetodik. Samtalsmetodik för yrkeslivet En tvådagarskurs för dig som använder samtalet som ett arbetsverktyg. För dig som önskar förbättra din förmåga att genomföra motiverande, stödjande och problemlösande samtal på arbetsplatsen. Samverkan politiker - tjänstemän En halvdag eller kväll för politiker och tjänstemän om samspelet förtroendevalda - tjänstemän. Självhypnos - Ett steg mot framgång Tankens kraft är grunden till allt. Med hjälp av självhypnos kan du ta kontroll över ditt liv, få en bättre självkänsla och framför allt lära känna dig själv, dina styrkor och svagheter. Sluta fokusera på stress Sluta fokusera på stress - och få mer energi i ditt liv. En föreläsning med Tomas Danielsson - stressdoktorn från Örebro. Välkommen till ett inspirerande seminarium med en av Nordens främsta auktoriteter inom området stress. Smart och lat Det här är föreläsningen för dig som ligger sömnlös över omorganisationen på jobbet eller träningsrundor som aldrig blir av, som inte kan njuta en kopp kaffe en vårdag utanför huset eftersom grannarna är i full fart med att kratta, olja, snickra, sätta surdegar och plantera trendiga lökar. Storytelling Ett sätt att reflektera över min livssituation och se och förstå dem man kommer att arbeta med eller redan arbetar med. Stressagility STRESSAGILITY handlar om att anpassa dagens stressundervisning till en helhet där man ser till det friska i stressen och i andra hand kollar av för att inte få utmattning i onödan. Om och ifall utmattning uppstår, gäller det att ha effektiva verktyg där bl.a. mina livskaféer finns i verktygslådan. Teamutveckling - konsten att skapa arbetsgrupper Vill du veta hur du får ett bättre fungerande team, t.ex. i en projektgrupp, arbetsgrupp eller ledningsgrupp? Här varvas teori med praktiska övningar och dina egna exempel. Du lär dig grunderna i grupputveckling och gruppdynamik samt de nödvändiga redskapen för att få ett fungerande samspel. Teamutveckling genom biografi Biografiarbete- ett sätt att bilda sitt team, att se och förstå dem man kommer att arbeta med eller redan arbetar med. Genomförs för team och arbetsgrupper som vill utveckla samarbete och kreativitet. Telefonist- och receptionistutbildning Vänder sig till telefonister i exempelvis en kommun- eller företagsväxel samt receptionister. Utbildning för administrativ personal För att möta morgondagens krav behövs kompetensutveckling. Målet med denna utbildning är att den skall ge en bred och praktiskt inriktad kunskap som du själv utvecklar inför framtiden. Utbildning för förtroendevalda inför ny mandatperiod Kursen vänder sig till samtliga förtroendevalda med uppdrag i nämnd eller fullmäktige. Utbildningen är upplagd för att passa både förtroendevalda som är helt nya i sin roll och de som har lång erfarenhet av politiska uppdrag. Utbildning för samverkare VIM- Våra Innovativa Metoder - Modell för effektiv samverkan. En förnyelse av mötesformer och mötesplatser. En metod för att gemensamt och i samverkan driva projekt. Utbilding i Ungern kombinerad med studiebesök och uppföljning på hemmaplan. Utbildning för telefonist- och kundservicepersonal Första kontakten med ett företag eller organisation är viktig för att skapa bra kontakter. Ett proffessionellt bemötande skapar goda relationer. Målet med utbildningen är att stärka medarbetarnas kompetens och självförtroende för att de ska kunna agera säkert gentemot kunder. Vi lär oss hur vi påverkar vår kommunikation med kroppsspråk, rösten och vårt ordval. Vi tittar även på interkulturell kommunikation och vad vi kan göra för att underlätta förståelsen. Kommunikationen är en baskunskap som behövs för att hantera situationer på ett konstruktivt och professionellt sätt. Utbildning i praktiskt skolledarskap eller Hur gör man Vi erbjuder en utbildning som bygger på sex fristående moduler. Det är möjligt att kombinera valfritt antal moduler och i valfri ordning. Varje modul omfattar en heldag. Följande sex moduler erbjuds: Att leda i vardagen - att organisera, strukturera och effektivisera. Att leda den professionella dialogen - kommunikation som metod i förändringsarbetet Att leda med professionella presentationer - för att övertyga Att leda med kraft - retorik för skolledare Att leda när det oväntade händer - medieträning och kriskommunikation Att leda med det skrivna ordet - ditt språk har betydelse. Utformning av förfrågningsunderlag Syftet med utbildningen är att ge ett verktyg för att kunna genomföra upphandlingar på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Kursen är inriktad på genomförande av en upphandling, samt särskilt utformning av förfrågningsunderlaget, med utgångspunkt i senaste rättspraxis. Kursen omfattar två kursdagar. Utvecklingssamtal Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare som vill veta mer om hur man kan komma igång med och genomföra utvecklingssamtal. Utbildningen omfattar två dagar och ger tillfälle till praktiska övningar. Vad får du säga - Offentlighetsanställdas yttrandefrihet Utbildningen omfattar en halvdag och vänder sig till alla som vill veta mer om vilka rättigheter att säga sin mening man har som offentliganställd. Kursen vänder sig till medarbetare, till chefer och till förtroendevalda. Äldre och hälsa En haldagsföreläsning för personal inom vård- och äldreomsorg om faktorer som är viktiga för äldres hälsa och om hur de själva med enkla medel kan bidra till en hälsofrämjande miljö för de äldre. Äldrelyftet På mångas önskemål har Spiran Kompetensutveckling aB och IL Nilsbeth AB tagit initiativ till en konferens där vi blandar myndigheter med forskare, praktiker och yrkesverksamma. Många som arbetar med äldreomsorg känner behov av att få mötas och ta del av varandras olika erfarenheter. Vi vet ju en sak med säkerhet - vi kommer alla att åldras fast på olika sätt. Ärenderegistrering - fortsättningskurs En fortsättningskurs på den populära grundkursen i ärenderegistrering. Med fördjupning om registrering och handhavande av "svåra ärenden", att skriva ärendemening, PUL och webbpublicering ur registratorns synvinkel, diariets och registratorns roll vid integrering till andra system. Ärenderegistrering - grundkurs Grundläggande utbildning om lagstiftning och metoder för registrering av allmänna handlingar, inklusive hantering av e-post och elektronisk information.